wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin Wypożyczalni fotelików samochodowych

Regulamin Wypożyczalni fotelików samochodowych

Regulamin wypożyczalni fotelików samochodowych CW-P

 

§1 Informacje ogólne

 

 1. Firma CW-P S.C. z siedzibą na ul. Hery 23 w Warszawie, zwana dalej Wypożyczalnią, to firma świadcząca usługę wypożyczania samochodowych fotelików dziecięcych..
 2. Klient – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 3. Strona Wypożyczalni CW-P (tutaj) umożliwia Klientom zapoznanie się ze sprzętem, którym dysponuje Wypożyczalnia.
 4. Treści wyświetlane na stronie Wypożyczalni CW-P nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.
 5. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o sprzęcie, należy przez to rozumieć odpowiednio fotelik samochodowy dla dzieci.
 6. Zawieranie i wykonywanie umów najmu sprzętu prezentowanego na stronie Wypożyczalni CW-P następuje zgodnie z niniejszym regulaminem zwanym dalej Regulaminem.
 7. Niniejszy Regulamin jest dołączany każdorazowo do umowy wypożyczenia sprzętu.

 

§ 2 Zawieranie umów najmu sprzętu Wypożyczalni

 

 1. Wypożyczalnia oferuje Klientom foteliki samochodowe wysokiej klasy spełniające wszelkie wymogi bezpieczeństwa.
 2. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia sprzętu powstałe z jego winy, w szczególności spowodowane użytkowaniem sprzętu w sposób niedbały lub niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 3. Wraz z podpisaniem UMOWY WYPOŻYCZENIA Klient zawiera umowę cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi w treści ww. umowy oraz w niniejszym regulaminie.
 4. Rezerwacji fotelika można dokonać składając zamówienie przez stronę internetową CW-P (https://cw-p.pl/wypozyczalnia-fotelikow-samochodowych-dla-dzieci-c-72.html), wysyłając e-mail na adres sklep@cw-p.pl lub telefonicznie.
 5. Zamówiony sprzęt odbierany jest przez Klienta osobiście w firmie CW-P przy ul. Hery 23 w Warszawie. Nie wysyłamy fotelików spedycją.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do udostępnienia klientowi fotelika w innym kolorze niż zamówiony, a także zmiany modelu na inny o takich samych lub wyższych parametrach.
 7. Sprzęt wypożyczany jest tylko osobie, która okaże dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) z aktualnym zdjęciem i wniesie opłatę za najem oraz kaucję ustaloną przez Wypożyczalnię (wysokość opłaty za najem oraz kaucji uzależniona jest od rodzaju sprzętu i czasu najmu, a aktualne stawki przedstawione są w karcie produktu na stronie internetowej (tutaj).
 8. Kaucja wpłacana jest gotówką.
 9. Potwierdzeniem dokonania transakcji jest UMOWA WYPOŻYCZENIA.
 10. Kaucja podlega zwrotowi przy oddaniu sprzętu do wypożyczalni . W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia /zniszczenia sprzętu Wypożyczalnia może zaliczyć kwotę kaucji na poczet pokrycia kosztów naprawy lub zakupu nowego sprzętu, który został uszkodzony/zniszczony/utracony przez Klienta oraz zażądać ewentualnej dopłaty. W przypadku gdy koszty naprawienia szkody będą niższe niż kwota kaucji, różnica zostanie zwrócona Klientowi w terminie 7 dni od dnia ustalenia wysokości szkody.
 11. Klient zobowiązany jest zwrócić sprzęt w takim samym stanie, w jakim go wypożyczył oraz w terminie ustalonym w UMOWIE WYPOŻYCZENIA.
 12. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt oraz wykorzystywanie go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.
 13. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu. W przypadku ujawnienia się wady sprzętu, która uniemożliwia jego użytkowanie Klient zobowiązany jest do skontaktowania się z Wypożyczalnią w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania. W przypadku gdy Wypożyczalnia nie ma możliwości niezwłocznego naprawienia sprzętu lub dostarczenia sprzętu niewadliwego, zobowiązuje się zwrócić koszty najmu sprzętu za okres w trakcie którego sprzęt z powodu wady nie mógł być wykorzystywany przez Najemcę.
 14. Wypożyczalnia CW-P nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowej eksploatacji sprzętu.
 15. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest każdy rozpoczęty dzień najmu liczony od godziny 11:00 do godziny 18:30. Zwrot sprzętu następuje najpóźniej do godziny 18.30 w dniu zakończenia obowiązywania UMOWY NAJMU. Przykład: jeśli wypożyczenie nastąpi o godzinie 11.00, zwrot może być dokonany następnego dnia do godziny 18.30 bez dopłaty za kolejną dobę. Przekroczenie tego terminu jest równoznaczne z przedłużeniem umowy wynajmu o kolejny dzień. Dzienne stawki opłat za wypożyczenie sprzętu określone są w karcie produktu na stronie internetowej Wypożyczalni.
 16. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wypożyczalni o zaistniałym fakcie. W przypadku utraty sprzętu w wyniku kradzieży, Klient zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Policję oraz Wypożyczalnię.
 17. W przypadku zagubienia sprzętu Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody poprzez zapłatę Wynajmującemu kwoty odpowiadającej wartości rynkowej zgubionego sprzętu.
 18. Nieuzasadniona, przekraczająca dobę (24 godziny) zwłoka w zwrocie sprzętu powoduje zgłoszenie sprawy jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania.
 19. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 20. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie, ubrudzenie oraz zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala Wypożyczalnia w oparciu o rynkową wartość braków lub cenę naprawy.
 21. Inne, nieujęte w Regulaminie kwestie, regulują stosowne akty prawa polskiego w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.1971 nr 27 poz.252 z późniejszymi zmianami).

  

§ 3 Dane osobowe

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE CW-P

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje ogólne rozporządzenie w sprawie danych osobowych (zwane dalej jako "RODO”). W związku z tym przedstawiamy poniżej dokładne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów sklepu CW-P.pl.

 

1. Informacja o Administratorze Danych:

Administratorem Twoich danych jest CW-P S.C. Wojciech Proczkowski, Cezary Proczkowski z siedzibą w Warszawie, ul. Hery 23, 01-497 Warszawa, NIP: 1180985735, REGON: 011115275

 

2. Kontakt:

Możesz się z nami kontaktować telefonicznie pod numerem +48228368403 lub mailowo pod adresem: biuro@cw-p.pl

 

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania :

3.1 Przetwarzamy Twoje dane osobowe bowiem jest to niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (b) RODO) np. dla następujących celów:

1) obsługi składanych przez Ciebie zamówień i rozpatrywania reklamacji dotyczących świadczonych usług, w tym realizacji usług gwarancyjnych,

2) obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz,

3) przechowywania danych dla celów archiwalnych.

3.2 W niektórych sytuacjach przetwarzamy dane gdyż wymaga tego prawo, w szczególności przepisy podatkowe i rachunkowe (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (c) RODO).

3.3 Przetwarzamy Twoje dane osobowe również w wykonaniu naszych prawnie uzasadnionych interesów (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (f) RODO), w celach:

1) opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Ciebie oraz innych użytkowników z naszych usług;

2) ustalenia, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń,

3) prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,

4) zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Tobie drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu,

5) przechowywania danych dla zapewnienia rozliczalności (w tym wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z RODO).

 

4. Kategorie odnośnych danych

Przetwarzamy Twoje następujące dane osobowe:

a) Imię i Nazwisko

b) Adres zamieszkania

c) Adres email

d) Numer tel. kontaktowego

e) Seria i numer dowodu tożsamości

 

5. Od kogo pozyskujemy Twoje dane?

Twoje dane pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie podczas składania zamówienia w naszym sklepie internetowym https://cw-p.pl oraz od serwisu Allegro za pośrednictwem którego dokonałeś zakupu towarów wystawionych na sprzedaż na naszych kontach.

 

6. Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych:

Jeśli będzie to konieczne, będziemy przekazywać Twoje dane osobowe w celu wykonywania naszych usług. Będziemy przekazywać dane dwóm grupom:

 • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą naszych systemów teleinformatycznych lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, firmom kurierskim, operatorom płatności, firmom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe i doradcze.

 

7. Okres przechowywania Twoich danych osobowych:

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonywaniem, ale co do zasady nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia jej zakończenia.

 

8. Twoje prawa:

1) masz prawo żądania dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również przenoszenia Twoich danych osobowych,

2) masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych), gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO,

3) w każdej chwili masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie.


 


Przejdź do strony głównej

Polecamy produkty

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu